Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2016.

Deze voorwaarden gaan per direct in voor accounts die zich na deze datum inschrijven en per 04 april 2015 voor de reeds bestaande accounts.

 

Deze voorwaarden en bepalingen (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van de websites van Social Suriname en haar mobiele & desktop applicaties of refereren aan deze Voorwaarden (de "Dienst"). Door uzelf toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de “Dienst”, stemt u in met deze “Voorwaarden” en gaat u een juridisch bindend contract aan met “Social Suriname Interactive Advertising N.V.” (afgekort: “SoSu Interactive Advertising N.V.” of “Social Suriname” en/of “Social”), een in Suriname gevestigd bedrijf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Neem geen toegang tot of maak geen gebruik van de “Dienst” als u niet bereid bent of niet in staat bent om gebonden te zijn aan de “Voorwaarden”.

 1. DEFINITIES
  A.    
  Partijen

  "U/Uw"
   verwijzen naar u als gebruiker van de “Dienst”. Een "gebruiker" is iemand die zich toegang verschaft tot de “Dienst”, van de “Dienst” gebruikt maakt om te browsen, te kijken of op een enige andere wijze gebruikt maakt van de “Dienst”. "Wij""onze", en "ons “verwijzen naar “Social Suriname”.

  B.      Inhoud

  "Inhoud"
   verwijst naar tekst, afbeeldingen, foto's, audio, video, locatie data, en alle andere vormen van data of communicatie.

  "Uw inhoud “verwijst naar inhoud die u verschaft aan of verzendt naar, door middel van of in verband met, de “Dienst”, zoals waardering, reviews, complimenten, uitnodigingen, berichten, check-ins en informatie die u openbaar weergeeft of welke is weergegeven in uw account profiel. "Gebruikersinhoud" betekent inhoud die gebruikers verschaffen aan of verzenden naar, door middel van of in connectie met, de “Dienst”. "SoSu-inhoud" verwijst naar inhoud die wij creëren en beschikbaar maken in connectie met de “Dienst”. "Derde-partij-inhoud" verwijst naar inhoud die komt van partijen anders dan “Social Suriname” of haar gebruikers, welke beschikbaar is gemaakt in verband met de “Dienst”. "Site-inhoud" verwijst naar alle inhoud die beschikbaar is in connectie met de “Dienst”, inclusief Uw inhoud, Gebruikersinhoud, Derde-partij-inhoud en SoSu-inhoud.

 2. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
  Wij kunnen van tijd tot tijd de “Voorwaarden” aanpassen. De nieuwste versie van deze “Voorwaarden” zal op onze website worden geplaatst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toegang tot of het gebruik van de “Dienst” valt onder de “Voorwaarden” die van kracht zijn op het moment dat u toegang neemt tot of gebruik maakt van de “Dienst”. Als wij wezenlijke veranderingen in deze “Voorwaarden” aanbrengen, zullen wij u hiervan per e-mail nieuwsbrief op de hoogte stellen of vóór de datum van ingang van de wijzigingen een bericht op de “Dienst” plaatsen. Wij zullen ook aan de bovenzijde van deze pagina de datum aangeven van de laatste wijzigingen. U wordt aangeraden om deze “Voorwaarden” op gezette tijden opnieuw te bekijken aangezien gewijzigde “Voorwaarden” bindend voor u zijn. Elke aanpassing gaat in op het moment dat wij deze nieuwe “Voorwaarden” plaatsen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u voortdurende toegang tot of het gebruik van de “Dienst” na de ingangsdatum van de wijzigingen van de “Voorwaarden” door uw aanvaarding van deze aanpassing aangeeft.

 3. DE “DIENST” GEBRUIKEN

  A.    
  Vereisten
  Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de “Dienst” moet u minstens 18 jaar of ouder zijn en de noodzakelijke bevoegdheid en autoriteit te hebben om deze Voorwaarden aan te gaan. U kunt geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de “Dienst” als u een concurrent van ons bent of als wij u eerder hebben verboden toegang te nemen tot of gebruik te maken van de “Dienst” of als wij uw account hebben gesloten.

  B.      Toestemming om de Dienst te gebruiken
  Wij geven u toestemming om de “Dienst” te gebruiken met inachtneming van deze “Voorwaarden”. Uw gebruik van de “Dienst” is op eigen risico, dit is inclusief het risico dat u bloot kunt worden gesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk, onjuist, aanstootgevend, of anderszins ongepast is.

  C.     Beschikbaarheid van de “Dienst”
  De “Dienst” kan worden aangepast, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of stopgezet op elk moment zonder kennisgeving of dat hieruit aansprakelijkheid voortvloeit.

  D.     Gebruiker Accounts
  U dient een account aan te maken en bepaalde informatie te verschaffen over uzelf om een aantal functies die worden aangeboden door de “Dienst” te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je account wachtwoord. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw account. U gaat er mee akkoord dat u ons direct op de hoogte stelt ten aanzien van elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van uw account. Wij behouden het recht voor om uw account op elk moment om elke of zonder reden te sluiten.

  Wanneer u hem creëert, vragen wij u om complete en accurate informatie over uzelf te verschaffen, om uw geloofwaardigheid als bijdrager aan de “Dienst” te versterken. U mag u niet voordoen als iemand anders (door bijv. de identiteit van een buurman of kennis aan te nemen), evenmin mag u geen account maken of gebruiken voor iemand anders dan uzelf, een e-mail adres verschaffen dat niet van uzelf is, of meerdere accounts maken. Als u een pseudoniem gebruikt wees je er dan van bewust dat anderen nog steeds in staat kunnen zijn om u te identificeren als u, bijvoorbeeld, identificeerbare informatie toevoegt aan uw reviews, dezelfde account informatie gebruikt op andere sites, of andere sites toestaat informatie te delen over u met “Social Suriname”. Lees ons “Geheimhoudingsbeleid" (privacy policy)” voor meer informatie.

  E.      Communicaties van “Social Suriname” en andere gebruikers
  Met het creëren van een account gaat u akkoord met het ontvangen van bepaalde communicatie die in verband staan met de “Dienst”. Bijvoorbeeld, u kunt complimenten of vriendschapsuitnodigingen ontvangen van andere Gebruikers. U zult ook wekelijks een nieuwsbrief per e-mail ontvangen over dingen die gebeuren in uw buurt of binnen ‘Social Suriname” en/of haar adverteerders. U kan ervoor kiezen om dergelijke communicatie niet meer te ontvangen.

  F.    Installatie software
  Onze applicaties worden geheel gratis aangeboden en het downloaden en gebruiken van voornoemde software op uw mobiel en desktop is op eigen risico.
  Verder verwijzen wij u ook naar Artikel 6.9 en 6.10 
 1. INHOUD

  A.     Verantwoordelijkheid voor Uw Inhoud
  U alleen bent verantwoordelijk voor uw Inhoud, en eenmaal gepubliceerd, kan deze niet altijd worden ingetrokken. U draagt alle risico's verbonden aan uw Inhoud, inclusief wanneer iemand vertrouwt op de kwaliteit, de nauwkeurigheid, of de betrouwbaarheid ervan, of wanneer u informatie openbaar maakt in uw Inhoud die u persoonlijk identificeerbaar maakt. U verklaart dat u de eigenaar bent van, of de nodige toestemming hebt om uw Inhoud te gebruiken en toestemming te geven voor het gebruik ervan, zoals hier is beschreven. U mag niet impliceren dat uw Inhoud op enige wijze gesponsord of bekrachtigd is door “Social Suriname”.

  U kunt aansprakelijk worden gesteld als, bijvoorbeeld, uw Inhoud materiaal bevat dat onjuist, opzettelijk misleidend of lasterlijk is; rechten van derde partijen schendt, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten, bedrijfsgeheimen, morele rechten, rechten op privacy, publicatie rechten, of enig andere intellectuele eigendomsrechten of andersoortige eigendomsrechten; materiaal bevat dat onwettig is, waaronder illegale haatzaaiing of pornografie; minderjarige exploiteert of anderszins schaadt; of wet of regelgeving schendt of aanzet tot schending hiervan.

  B.      Ons recht om uw Inhoud te gebruiken

  Wij kunnen uw Inhoud op verschillende wijzen gebruiken, waaronder door het openbaar te weergeven, het te her formatteren (de layout aanpassen/bijwerken zonder de “inhoud” te veranderen.), het op te nemen in advertenties en andere werken, afgeleide werken hiervan te creëren, het te promoten, het te distribueren, en door toe te staan dat andere hetzelfde doen in verband met hun eigen websites en media platforms ("Andere Media"). Als zodanig verleent u ons onherroepelijk wereldwijde, non-exclusieve, royaltyvrije, sub-licentieerbare, overdraagbare rechten om uw Inhoud te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden. U verleent ook de gebruikers van de “Dienst” en “Andere Media” onwederroepelijk het recht om toegang te krijgen tot uw Inhoud in verband met hun gebruik van de “Dienst” en enige “Andere Media”. Als laatste, doet u onwederroepelijk afstand en hebt u onwederroepelijk afstand gedaan van claims en beroep op morele rechten of toeschrijvingen aangaande uw Inhoud ten opzichte van “Social Suriname” en haar gebruikers. Met "gebruiken" bedoelen wij uw Inhoud gebruiken, kopiëren, in het openbaar uitvoeren en weergeven, reproduceren, verspreiden, aanpassen, vertalen, verwijderen, analyseren, voor commercieel gebruik aanwenden en er afgeleide werken van maken.

  C.     Eigendom

  Tussen u en “Social Suriname”, is uw Inhoud uw eigendom. Wij zijn eigenaar van de SoSu-inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot visuele interfaces, interactieve functies, grafische afbeeldingen, design, compilaties, inclusief, maar niet beperkt tot onze compilatie van Gebruikersinhoud en andere Site-inhoud, computercode, producten, software, samengevoegde gebruiker review-waarderingen, en alle andere elementen en componenten van de “Dienst” exclusief uw Inhoud, Gebruikersinhoud en Derde-partij-inhoud. Wij hebben ook het eigendom over auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, en andere intellectuele en eigendomsrechten over de wereld ("IE Rechten") geassocieerd aan de “Social Suriname” Inhoud en de “Dienst”, welke zijn beschermd door het auteursrecht. Als zodanig mag u “SoSu-inhoud” niet geheel of gedeeltelijk, veranderen, reproduceren, verspreiden, afgeleide werken of aangepaste versies ervan creëren, publiekelijk weergeven of op enige andere wijze exploiteren behalve in het geval dat dit uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd. Behalve zoals hier uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is aangegeven, verlenen wij u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten en alle rechten aangaande de “Dienst” en de “SoSu-inhoud” worden door ons voorbehouden.

  Logo's van bedrijven of organisaties zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven of organisaties.
  Bedrijven of organisaties dienen bij het claimen (activeren) van hun plaatsing alle informatie te controleren. Waaronder ook de badges met de repectievelijke logo's van de dienstverleners waar zijn bij zijn aangesloten. Logo's worden slechts getoont om reclame te maken voor de bedrijven of organisaties aan wie deze toebehoren en geven geen recht tot eigendom of filiaal vermelding (mits dit explicit is aangegeven) van het bedrijf of organisatie.

  D.     Advertenties

  “Social Suriname” en haar adverteerders kunnen advertenties en andere informatie naast of opgenomen in uw Inhoud publiekelijk weergeven. U hebt geen recht op vergoeding voor deze advertenties. De manier, wijze en omvang van zulke advertenties zijn onderworpen aan veranderingen zonder specifieke kennisgeving aan u.

  E.      Inhoud RRS feeds

  Wij maken een gedeelte van de Site-inhoud ("Inhoud") beschikbaar via Real Simple Syndication (RSS) en Atom feeds ("Feeds"). U kan toegang nemen en gebruik maken van de Feeds om de Feed Inhoud weer te geven op uw computer, website, of blog ("Uw Site"), op voorwaarde dat (i) uw gebruik van de Feeds enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is, (ii) uw weergave van de Feed Inhoud is gelinkt aan de relevante pagina’s op de “Social Suriname” websites, en “Social Suriname” vermeldt als de bron van de Feed Inhoud, (iii) uw gebruik of weergave van de Feed Inhoud niet de suggestie wekt dat “Social Suriname” de idealen, ideeën, websites, producten of diensten (waaronder Uw Site) van derde partijen promoot of onderschrijft, (iv) u de Feed Inhoud niet verder verspreidt, en (v) uw gebruik van de Feeds het “Social Suriname” systeem niet overbelast. “Social Suriname” behoudt alle rechten voor in de Feed Inhoud en kan de Feeds op elk moment beëindigen. Selecteer "Partnerschap" op onze site om navraag te doen naar mogelijke gebruiken van de Feeds.

  F.      Overige

  Gebruikersinhoud (inclusief alle inhoud die is gemaakt door gebruikers die “Social Suriname” in dienst heeft of die door “Social Suriname” zijn gecontracteerd) geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van “Social Suriname” weer. Wij behouden het recht voor om van tijd tot tijd, enkel naar eigen goeddunken om enige reden of zonder reden en zonder kennisgeving aan u, Gebruikersinhoud te verwijderen, te onderzoeken, aan te passen, of te herstellen. Bijvoorbeeld kunnen wij een review verwijderen als wij geloven dat dit onze Inhoud-richtlijnen schendt. Wij hebben niet de verplichting om uw Inhoud te behouden of u te voorzien van kopieën hiervan, noch garanderen wij enige vertrouwelijkheid ten aanzien van uw Inhoud.

 2. BEPERKINGEN

  Wij zijn op geen enkele wijze verplicht de “Voorwaarden” te handhaven, ten behoeve van u, tegen een andere gebruiker. Hoewel we u aanmoedigen om het ons te laten weten wanneer je gelooft dat een andere gebruiker de “Voorwaarden” heeft geschonden, behouden wij het recht voor om onderzoek te doen en passende maatregelen te nemen op basis van ons eigen goeddunken.

  A.     U gaat er mee akkoord om het onderstaande niet te doen, noch anderen te helpen, aan te moedigen of in staat te stellen om de “Dienst” te gebruiken om:

  i.  Onze Inhoud-richtlijnen te schenden, door bijvoorbeeld, het schrijven van een onjuiste of lasterlijke review, het verhandelen van reviews met andere bedrijven, of het geven van een vergoeding aan iemand of zelf een vergoeding ontvangen om een review te schrijven of te verwijderen;
  ii.  Rechten van derde partijen te schenden, waaronder enige schending van vertrouwelijkheid, auteursrecht, handelsrecht, patent, bedrijfsgeheim, morele rechten, rechten op privacy, publicatie recht, of enige andere intellectuele eigendom of andersoortige eigendomsrechten;
  iii. Te bedreigen, stalken, schade berokkenen, of anderen lastig te vallen of om onverdraagzaamheid of discriminatie te bevorderen;
  iv. Een bedrijf of andere commerciële ondernemingen of evenementen te promoten, of anderszins de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, uitgezonderd wanneer u dit doet in verband met een adverteerders account () en u uitdrukkelijk toestemming hebt van “Social Suriname”;
  v. Bulk e-mails, enquêtes of andere vormen van berichten in grote volumes te verzenden, ongeacht of deze van commerciële aard zijn of niet; zich bezig te houden met trefwoord-spam, of om op een andere manier de Dienst-zoekresulaten of website van enige derde partij te manipuleren;
  vi. Persoonlijke informatie van minderjarigen te verzoeken, of om pornografie te verschaffen of te verzenden;
  vii. Of om enige van toepassing zijnde wetgeving te schenden.

  B.      U gaat er mee akkoord om het onderstaande niet te doen, noch anderen te helpen, aan te moedigen of in staat te stellen om:
  i. De Voorwaarden te schenden;
  ii. De “Dienst” of de Site-inhoud (anders dan uw Inhoud) te veranderen, aan te passen, toe te eigenen, te reproduceren, te verspreiden, te vertalen, afgeleide werken of aangepaste versies te creëren, publiekelijk weer te geven, te verkopen, te verhandelen of om op enige andere wijze deze te exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door “Social Suriname”;
  iii. Enige robot, spider, website- zoek/ophaal-applicatie, of enig ander geautomatiseerd hulpmiddel, proces of manier om toegang te verschaffen, op te halen of om enig deel van de “Dienst” of enige site Inhoud te registeren; iv.            Reverse engineering toe te passen op enig gedeelte van de “Dienst”;
  v. Kennisgeving van handelsmerken of andere eigendomsrechten die zichtbaar zijn op enig gedeelte van de “Dienst” of op enig materiaal dat geprint of gekopieerd is van de “Dienst” te verwijderen of te veranderen;
  vi. Informatie over andere gebruikers op te slaan, te verwerken of zonder toestemming te verzamelen;
  vii. Toegang te nemen tot enig deel van de “Dienst” of deze op te halen of te registeren met het doel om een doorzoekbare gids of directory database van bedrijven en reviews te construeren of te vullen.;
  viii. Enig deel van de “Dienst” te her formatteren of in een frame te plaatsen;
  ix. Enige actie te ondernemen die, naar enkel ons eigen goeddunken, tot last is of tot last kan zijn door een onredelijke of disproportionele grote last te leggen op “Social Suriname’s” technologische infrastructuur of anderszins buitensporige eisen stelt aan het verkeer van de “Dienst”;
  x. Ongeautoriseerde toegang trachten te verschaffen tot de “Dienst”, gebruiker accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met de “Dienst” door te hacken, wachtwoorden zonder toestemming te verzamelen, of op enige andere wijze;
  xi. De “Dienst” of elke vorm van site-inhoud te gebruiken om enig computervirus, computerworm, defecten, Trojan’s of andere zaken van destructieve aard (gezamenlijk, "Virussen/Spyware") te verzenden;
  xii. Enig apparaat, software of routine die de behoorlijke werking van de “Dienst” belemmert of anderszins probeert te de behoorlijke werking van de “Dienst” te belemmeren, te gebruiken;
  xiii. De “Dienst” te gebruiken om de beveiliging van enig computernetwerk te schenden, wachtwoorden of beveiligingscodes te kraken; De beveiliging van de “Dienst” of de Site Inhoud te verstoren of te belemmeren of op andere wijze schade te berokkenen aan de “Dienst” of de site-Inhoud;
  xiv. Enige aan de beveiliging gerelateerde functie van de “Dienst”, functies die het gebruik of het kopiëren van site-inhoud voorkomen of beperken, of functies die beperkingen van het gebruik van de “Dienst” handhaven, te verwijderen, te omzeilen, uit te schakelen, te beschadigen or anderzijds te belemmeren.

  De bovengenoemde beperkingen strekken enkel zover als toegestaan is in de van toepassing zijnde wetgeving. Desalniettemin, gaat u er mee akkoord om niet te handelen in strijd met deze beperkingen (zelfs als ze toegestaan zijn onder de toepasselijke wetgeving) zonder ons hiervan 30 dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven, dit tezamen met enige informatie die wij redelijkerwijs nodig kunnen hebben om ons een mogelijkheid te geven om alternatieve corrigerende maatregelen te verschaffen of anderszins, naar enkel ons eigen goeddunken, u een oplossing te verschaffen.

 3. RICHTLIJNEN EN BELEID

  A.     Inhoud-richtlijnen

  U verklaart dat je onze Inhoud-richtlijnen hebt gelezen en begrepen.

  B.      Privacy

  U verklaart dat u ons Privacy beleid hebt gelezen en begrepen. Wees je er van bewust dat we informatie over u openbaar kunnen maken aan derde partijen als we te goeder trouw geloven dat zulke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) actie te ondernemen tegen vermoedelijke illegale activiteiten; (ii) onze “Voorwaarden” en Privacy beleid te handhaven of toe te passen; (iii) te voldoen aan een juridische acties of andersoortige overheidsonderzoeken, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, wet, rechtsgedingen of andere juridische acties die tegen ons lopen; of (iv) onze rechten, reputatie en eigendom, of dat van onze van onze gebruikers, onze filialen of het publiek te beschermen.

  C.     Auteursrecht- en Handelsmerk-geschillen

  Zie ons “Beleid aangaande inbreuken op rechten” voor informatie over auteursrecht- en handelsmerk-geschillen.

  D.     Evenementen

  Zie onze “Voorwaarden Evenementen” voor informatie over evenementen die op de “Dienst” worden vermeld of waarnaar wordt gekoppeld op de “Dienst”. U verklaart dat u de “Voorwaarden” hebt gelezen en begrepen.

  E.     Basis gegevens plaatsingen

  Elke plaatsing binnen de "Dienst" dient tenminste de volgende velden beschikbaar te stellen t.w.: Telefoon, Adres, Locatie op de kaart, Correctie benaming bedrijf of organisatie. Alle overige informatie dient ter verbetering van uw zichtbaarheid op de Surinaamse Markt. Deze informatie is essentieel in het goed functioneren van de 'Dienst" en het optimaal belichten van uw onderneming.

 4. SUGGESTIES EN VERBETERINGEN

  Door ons ideeën, suggesties, documenten of voorstellen ("Feedback") te sturen, gaat u er mee akkoord dat (i) uw Feedback geen vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van een derde partij bevat, (ii) wij zijn geenszins verplicht, uitdrukkelijk of impliciet, vertrouwelijkheid te garanderen ten aanzien van de Feedback, (iii) wij een soortgelijk iets als de Feedback reeds in overweging of in ontwikkeling kunnen hebben, en (iv) u verleent ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de Feedback te gebruiken, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te publiceren, te verspreiden en in sub-licentie te geven en u doet onherroepelijk afstand van en u hebt onherroepelijk afstand gedaan van claims en beroep aangaande morele rechten in dergelijke Feedback tegen “Social Suriname” en haar gebruikers.

 5. DERDE PARTIJEN

  De “Dienst” kan links naar andere websites of applicaties bevatten (elk een "Derde-partij-site"). Wij hebben geen controle over noch onderschrijven wij enige Derde-partij-site. U gaat er mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid of de inhoud van de Derde-partij-sites. Uw gebruik van de Derde-partij-site is op eigen risico. Sommige van de diensten die via de “Dienst” beschikbaar worden gemaakt, kunnen vallen onder aanvullende licentievoorwaarden en openbaarmakingen van derden of open bronnen.

 6. SCHADELOOSSTELLING

  U gaat er mee akkoord om “Social Suriname”, haar partners, haar dochteronderneming, haar filialen, enige andere gerelateerde bedrijven, leveranciers, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van hen (tezamen, de “Social Suriname Entiteiten”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor, onder meer kosten, aansprakelijkheden en juridische kosten van enige claim of eis gemaakt door een derde partij voortvloeiend uit of verband houdend met (i) uw toegang tot of gebruik van de “Dienst”, (ii) uw schending van de “Voorwaarden”, (iii) alle producten of diensten die door u in verband met de “Dienst” gekocht of verkregen zijn, of (iv) inbreuken op enig intellectueel eigendom of andere rechten van enig persoon of entiteit begaan door u, of door enige derde partij die uw account gebruikt. “Social Suriname” behoudt het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen aangaande elke situatie waarvoor u verplicht ben ons schadeloos te stellen en u gaat er mee akkoord om mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U gaat er mee akkoord om niet een regeling te treffen aangaande een dergelijke situatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Social Suriname”. “Social Suriname” zal redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra zij er van op de hoogte is.

 7. DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG AANGEZIEN DEZE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” JEGENS U BEPERKT. ELKE VAN DE SUBSECTIES HIERONDER GELDT ALLEEN TOT DE MAXIMALE REIKWIJDTE TOEGESTAAN ONDER HET VAN TOEPASSING ZIJND RECHT. NIETS DAT HIER IS OPGENOMEN HEEFT TOT DOEL RECHTEN DIE U KUNT HEBBEN TE BEPERKEN DIE NIET WETTELIJK BEPERKT KUNNEN WORDEN. ALS U NIET ZEKER BENT OVER DEZE SECIE OF OVER EEN ANDERE SECTIE VAN DEZE VOORWAARDEN, RAADPLEEG DAN EEN JURIDISCH ADVISEUR ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE “DIENST”. DOOR TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE “DIENST” VERKLAARD U DEZE VOORWAARDEN DIE IN DEZE SECTIE ZIJN OPGENOMEN, TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN DOET U AFSTAND VAN WEZENLIJKE WETTELIJKE RECHTEN.

  A. DE DIENST WORDT AAN JOU BESCHIKBAAR GESTELD IN DE "HUIDIGE STAAT", "MET ALLE FOUTEN" EN "OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID" MET DE UITDRUKKELIJKE OVEREENKOMST DAT DE “SOCIAL SURINAME-ENTITEITEN” GEBRUIKERSINHOUD NIET ZULLEN BEWAKEN CONTROLEREN OF DOORLICHTEN. UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS DERHALVE OP EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO. DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” MAKEN GEEN CLAIMS OF BELOFTEN AANGAANDE DE KWALITEIT, JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE DIENST, DE VEILIGHEID OF BEVEILIGING ERVAN, OF DE INHOUD VAN DE “DIENST”. DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” ZIJN DUS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT BIJVOORBEELD HET NIET WERKEN VAN DE “DIENST”, ONBESCHIKBAARHEID OF BEVEILIGINGSPROBLEMEN OF UIT UW VERTROUWEN OP DE KWALITEIT, JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE BEDRIJFSVERMELDINGEN, -WAARDERINGEN OF -REVIEWS (INCLUSIEF DE INHOUD, VOLGORDE EN WEERGAVE), OF STATISTIEKEN DIE OP DE “DIENST” WORDEN GEVONDEN, GEBRUIKT OF VIA DE “DIENST” BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT.

  B. DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” MAKEN GEEN CLAIMS OF BELOFTEN TEN AANZIEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ, ZOALS DE BEDRIJVEN DIE OP DE “DIENST” VERMELD STAAN OF DE GEBRUIKERS VAN DE “DIENST”. DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” ZIJN DUS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HUN ACTIES OF NALATIGHEID, WAARONDER BIJVOORBEELD, ALS EEN ANDERE GEBRUIKER UW INHOUD, IDENTITEIT OF PERSOONLIJKE GEGEVENS MISBRUIKT, OF WANNEER U EEN NEGATIEVE ERVARING HEBT MET EEN VAN DE BEDRIJVEN GENOEMD OP DE “DIENST”. UW AANSCHAF EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN VIA DE “DIENST” WORDEN AANGEBODEN ZIJN OP EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO.

  C. DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” VERWERPEN EXPLICIET ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANGEBODEN DOOR OP DE “DIENST” VERMELDE BEDRIJVEN, EN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN HET NIET INBREUK PLEGEN OP ENIGE ZAKEN ETC. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES AAN U VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN EEN VAN DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” ZAL EEN VERKLARING OF GARANTIE SCHEPPEN.

  D. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT OP VERHAAL IN HET GEVAL VAN ONTEVREDENHEID MET DE “DIENST”, DE DAARAAN VERBONDEN DIENSTVERLENING, OF ENIG ANDER GEVAL VAN ONGERIEF ZAL HET BEËINDIGEN OF STOPZETTEN VAN DE TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN DE “DIENST” ZIJN.

  E. DE MAXIMALE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEIK VAN DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” JEGENS U AANGAANDE DE VERLIEZEN DIE U HEBT GELEDEN OF DE SCHADES DIE U HEBT ONDERVONDEN IN RELATIE TOT DE “DIENST” OF DEZE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT HET HOOGSTE BEDRAG UIT (i) HET BEDRAG, ALS DIT TER SPRAKE IS, DAT DOOR U BETAALD IS AAN DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” IN VERBAND MET DE “DIENST”, VOOR DE PERIODE VAN 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE SITUATIE WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT OF (ii) SRD 100,00.

  F. DE “SOCIAL SURINAME ENTITEITEN” VERWERPEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ELKE VORM VAN (i) INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE EN PUNITATIEVE SCHADE, VERTROUWENSSCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD, (ii) VERLIEZEN VAN WINST, (iii) ONDERBREKINGEN IN BEDRIJFSACTIVITEITEN, (iv) SCHADE AAN DE REPUTATIE, OF (v) VERLIES VAN INFORMATIE OF DATA.

 8. KEUZE VAN HET RECHT EN GERECHTSLOCATIE

  Het Surinaams recht is van toepassing op deze “Voorwaarden”, als ook op enige claim, rechtsgrond of geschil dat kan ontstaan tussen u en “Social Suriname” (een "Claim"), zonder acht te slaan op bepalingen aangaande conflicterende wetgeving. VOOR ELKE CLAIM VAN EEN VAN BEIDE PARTIJEN GAAT U AKKOORD U TE ONDERWERPEN AAN EN IN TE STEMMEN MET DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE IN, EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN, PARAMARIBO - SURINAME.

 9. BEËINDIGING

  A. U kunt de “Voorwaarden” op elk moment beëindigen door uw account te sluiten, uw gebruik van de “Dienst” stop te zetten en “Social Suriname” een kennisgeving van beëindiging te verschaffen. Lees ons Privacy beleid door voor informatie over wat we met uw account doen nadat die beëindigd is.

  B. Wij kunnen uw account sluiten, uw bevoegdheid om bepaalde delen van de “Dienst” op te schorten, en/of u geheel, met of zonder reden, verbieden gebruik te maken van de “Dienst” en dit zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Een dergelijke actie zou toegang tot uw account, de “Dienst”, uw Inhoud, site Inhoud en andere gerelateerde inhoud verhinderen.

  C. In het geval van beëindiging van deze “Voorwaarden”, door u of door ons, blijven secties 1, 5, 6, 10 - 14 onverminderd van kracht en in werking, waaronder ons recht om uw Inhoud zoals beschreven in sectie 5 te gebruiken.

 10. ALGEMENE VOORWAARDEN

  A. Wij behouden het recht voor om de “Dienst” op elk moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, enkel naar ons eigen goeddunken, met of zonder reden, aan te passen, bij te werken of stop te zetten;

  B. Wij kunnen u kennisgevingen verschaffen, waaronder deze aangaande veranderingen in de “Voorwaarden” via e-mail, post of communicaties via de “Dienst”;

  C. Behalve als anders is aangegeven in sectie 10 hierboven, is niets hier bestemd noch zal worden geacht te zijn bestemd om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan derde partijen;

  D. De “Voorwaarden” bevatten de gehele overeenkomst tussen u en “Social Suriname” aangaande het gebruik van de “Dienst” en vervangt enige voorafgaande overeenkomst tussen u en “Social Suriname” op dit onderwerp. De partijen erkennen dat geen vertrouwen is gewekt door enige verklaringen die zijn gemaakt maar niet expliciet zijn opgenomen in deze “Voorwaarden”;

  E. Enige tekortkoming aan de zijde van “Social Suriname” om enig recht of enige bepaling van de “Voorwaarden” uit te oefenen of te handhaven wordt niet geacht een verklaring tot het afstand doen van zulke rechten en bepalingen te zijn. Het falen van enige partij om, in wat voor wijze ook, enig recht dat hier wordt verschaft uit te oefenen zal niet worden geacht een verklaring tot het afstand doen van enige verdere rechten op grond hiervan te zijn;

  F. Als enige bepaling van de “Voorwaarden” niet handhaafbaar of ongeldig blijkt te zijn, dan zal alleen die bepaling worden aangepast om de intentie van de partijen weer te geven of deze zal worden verminderd tot het noodzakelijke minimum op een wijze die de “Voorwaarden” anderzijds volledig van kracht en afdwingbaar laat zijn;

  G. De “Voorwaarden” en alle rechten of verplichtingen daaronder zijn door u niet toewijsbaar, overdraagbaar of beschikbaar om in sub-licentie te geven behalve wanneer u voorafgaande schriftelijke toestemming hebt van “Social Suriname”, maar kunnen wel door ons zonder beperkingen worden toegewezen of overgedragen. Elke poging door u om toe te wijzen is in strijd met deze “Voorwaarden” en zal nietig zijn;

  H. De sectietitels in de “Voorwaarden” zijn voor enkel voor gebruiksgemak en hebben geen juridische of contractuele werking.