Aan Gods zegen ist het al gelegen

Image created by Kjpargeter

Publicatie met dank aan: De Stem / Herold-Schriftenmission e.V.

[Dutch] Gods zegen moeten we niet zien als iets dat van¬zelfsprekend of belangeloos is. Dat wordt in onze tijd wel vaak gedaan, waarbij de waarde en betekenis van het begrip ‘zegen' verloren is gegaan. Hoe vaak horen we niet zeggen, door onszelf of door ande¬ren: »Ik wens je een gezegende dag« of »God zegene je« of »Ik ben toch zo gezegend« waarmee we bedoelen dat het ons of anderen goed gaat of goed mag gaan.

Vaak wordt mensen de zegen van God toegesproken om het even hoe ze hun leven leiden en of ze wel echt in God geïnteresseerd zijn of niet. Ja, God heeft ons mensen rijk gezegend en ja, Hij zegent ook vandaag rijkelijk en ja, we moeten bidden dat God ons en ons land zijn zegen schenkt. Maar we moeten ons er beslist op bezinnen en Gods zegen serieus nemen en die niet zomaar licht¬vaardig over deze of gene uitspreken. God neemt zelf zijn zegeningen heel serieus en daarom moeten wij dat ook doen! God zegent mensen niet lichtvaardig en Hij zegent ook niet blindelings. Nee, zijn zegen geldt vooral zijn gemeente vanwege het verbond dat Hij door het kostbare bloed van zijn Zoon met ons, de leden van de gemeente heeft gesloten.

Daarom moeten we er ons ook bewust van zijn dat zijn eeuwige zegen ook alleen geldt voor hen die door het geloof in Christus in Hem zijn en dus in het eeuwige verbond van genade beslo¬ten zijn, zij dus die in Jezus tot omkeer geleid werden, die verlossing door zijn bloed en de vergeving van hun zonden ontvangen hebben. Dat is de zegen van het ene grote verbond dat God al in Abraham beloofd had, dat Hij door de profeten verkondigde en waarvan wij de vervulling hebben mogen ervaren (vgl. Handelingen 3:24-26). Als gelovigen zijn we in Christus nu al rijke¬lijk gezegend met alle maar te bedenken zegeningen: »Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid« (Efeziërs 1:3-8). Als iemand niet in Christus is en in dit leven nooit zijn vertrouwen op Christus stelt dan is hij nu al verloren en iedere schijnbare zegen zal uiteindelijk eindigen in de verdoemenis.
Maar als we echt in Christus zijn, zullen we er ons ook voor inspannen om voor Christus vrucht te dragen. Als we het evangelie vertrouwen zullen we er ook voor strijden om een leven te leiden dat het evangelie waar¬dig is. Als we de Geest van God hebben, zullen we ook door de Geest van God geleid worden.

Als we Christus liefhebben, willen we Hem ook graag volgen en gehoor¬zamen – ondanks alle tekortkomingen, ondanks al het gestruikel en falen. Als we God liefhebben zullen we ernaar streven zijn geboden na te volgen. Als we door Christus de grootste zegen hebben ontvangen zul¬len we ervoor strijden om zo veranderd te worden dat het karakter van Jezus in ons wezen steeds duidelijker zichtbaar wordt. Maar als we daarvoor strijden, moeten we ook verwachten door de wereld afgewezen, veracht en vervolgd te worden. Als we op onszelf gericht, egoïs¬tisch, hard, onbarmhartig, arrogant en ruzieachtig zijn, betekent dit niet alleen dat we onszelf van de godde¬lijke zegen beroven maar dat we helemaal niet gered zijn. Gelukkig zijn zij bij wie de karaktertrekken van de zaligsprekingen waarneembaar zijn.

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

(Mattheüs 5:3-12)

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment