FALEND FINANCIEEL BELEID: FINANCIËLE PARIA STAAT​

Toenemende armoede, toenemende staatsschulden en toenemende begrotingstekorten hebben sinds 2010 geleid tot een waardedaling van de koopkracht van het inkomen en vermogen van de Surinamers: de burgers van Suriname maken een koopkrachtdaling van het besteedbaar inkomen van minimaal 69 %. De regeringsleider maakt de Surinamer structureel armer.

Het einde is niet in zicht als de De Nationale Assemblee de begrotingsvoorstellen van 2019 niet verwerpt.

Delisting is blacklisting
Suriname en Venezuela behoren tot de financiële pariastaten volgens de Financial Action Task Force, de internationale organisatie belast met het standaardiseren van de regelgeving aangaande de strijd tegen anti-witwassen en de financiering van terrorisme. Suriname evenals Venezuela zijn ‘delisted’, dat wil zeggen dat het beleid witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, beneden alle standaarden ligt.

Niet verbazingwekkend maar wel verbijsterend dat de overheidsinstanties in Suriname falen maar dat dit feit door ook de banken wordt verzwegen. Onjuist en eerder misleidend is te verkondigen dat we in 2017 buiten de directe dreigingszone voor ‘blacklisting’ zijn gevallen. Op de FAFT-lijst van 21 februari 2019 betreffende de de vierde evaluatieronde blijkt dat Suriname en Venezuela niet meer op de FAFT-lijst voorkomen. Vals is te bedenken dat we daarom een goede positie hebben. Het betekent juist dat het beleid in Suriname benedenmaats is en eigenlijk dat Suriname ‘blacklisted’ is geraakt.

Participatieve democratie
Willen we dan ook bevrijd raken van de toenemende armoede, toenemende staatsschulden en toenemende begrotingstekorten en dus daarmee de koopkrachtdaling van de Surinamers stop te zetten, dan moeten er drastische maatregelen vanuit de overheid en de banken worden uitgevoerd. Het vraagt allereerst om integriteit van de bestuurders leidend tot integer beleid en bestuur.

STREI! zal vanaf nu op basis van het doel en strekking van artikel 4 en artikel 6 van de Grondwet buitenparlementaire handelingen plegen om DNA te verplichten het regeringsbeleid drastisch om te buigen en in lijn te brengen met de beschermde belangen van de burgers van Suriname.

Jaarrede 2019 & Sociaal Contract
Als de regeringsleider zich volgens zijn expliciete uitspraken gedaan in zijn Jaarrede 2019, namelijk dat hij zich committeert aan ‘de tering naar de nering’ te zetten en voorts zich zou moeten houden aan de met de burgers van Suriname overeengekomen ‘Sociaal Contract’, dan moeten wij als burgers de regering daaraan houden en dus moet de DNA de begrotingsvoorstellen van 2019 verwerpen.

STREI! zal vóór 25 maart aanstaande een klaagschrift c.q. verzoekschrift bij DNA indienen gericht op een drastische aanpassing van de begrotingsvoorstellen van 2019 en het belang van de burgers van Suriname daarbij als leidraad hanteren.

STREI! Voorzitter
Maisha Neus

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment