Mogen we bidden tot Maria?

Jouw vraag: Is het zonde om te bidden tot Maria? Is God kwaad als we bidden tot Jezus’ moeder en haar vragen om te bemiddelen?

De Bijbel zegt dat er maar Een is tot wie we direct mogen en moeten bidden, dat is God.
Belangrijke rol

Maria, de moeder van Jezus, kreeg een belangrijke rol in Gods reddingsplan. Haar taak was om de Heere Jezus in de wereld te brengen. De Evangelist Lukas beschrijft wat de engel Gabriël tot Maria zei. “Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.” (Lukas 1:31-33)

Van geboorte tot opstanding
Maria was de liefhebbende en zorgzame moeder van Jezus vanaf Zijn geboorte tot na Zijn kruisiging en opstanding. In Handelingen 1:14 lezen we: “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. “ Maria bad tot God, net zoals de anderen. En op de Pinksterdag was Maria met de andere discipelen van Jezus toen plotseling uit de hemel “…een geluid kwam als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Handelingen 2:2-4)

Jezus is onze Middelaar
Maria was de liefhebbende moeder én een trouwe discipel van Jezus. Maria is geen God. We moeten niet tot haar bidden en zij vraagt daar ook niet om. Jezus daarentegen heeft ons gevraagd om tot Hem te bidden. “En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” (Johannes 14:13-14)

Jezus, en niet Maria, is onze Middelaar: “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25)

Alleen door Jezus
Heel duidelijk staat in 1 Timotheus 2:5-6 dat alleen Jezus onze gebeden bij God kan brengen. “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.”

Jezus is Degene die voor onze zonden is gestorven en alleen door Hem hebben we toegang tot God.

Alleen tot God
In Zijn geboden zegt God: “U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God.” (Exodus 20:4-5) Na-ijverig betekent dat God niet wil dat wij een ander geven wat Hem toekomt. We aanbidden God en bidden tot Hem en niemand anders.

Dus, is bidden tot iemand anders dan God zonde? Ja.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment