Niet verlengen van de titels erfpacht, huur en gebruik tot wederopzeggens op uitgegeven domeingrond

Middels deze bekendmaking vestigt het Ministerie van RGB de aandacht van belanghebbenden die domeingrond in huur en/of gebruik tot wederopzeggens volgens de Agrarische Wet hadden verkregen, op het volgende:

 • Ingevolge artikel 1 van het Decreet rechtstoestand véHár 01 juli 1982 uitgegeven gronden SB1982 no. 12 treedt er geen wijziging op in de rechtstoestand van gronden, die zijn uitgegeven vóór de inwerkingtreding van het "Decreet Uitgifte Domeingrond", met dien verstande dat indien de duur verstrijkt van titels waaronder de gronden zijn uitgegeven, geen verlenging van het recht meer zal plaatsvinden. Dat betekent dat die titels (erfpacht, huur en gebruik tot wederopzegging) op domeingrond zijn blijven bestaan tot aan hun expiratiedatum. Daarna vindt geen verlenging plaats.

De zakelijke titel van erfpacht en persoonlijke titels van huur en gebruik tot wederopzegging waren voor beperkte tijd uitgegeven en komen dus niet voor verlenging in aanmerking.
Die titels konden ingevolge artikel 2 van het Decreet Rechtstoestand vóór 01 juli 1982 uitgegeven gronden SB 1982 no. 12, wel worden omgezet (geconverteerd) naar de titel van grondhuur.

Indien geen omzetting (conversie) heeft plaatsgevonden zijn die titels (na expiratie) ingevolge artikel 5 van het Decreet rechtstoestand vóór 01 juli 1982 uitgegeven gronden teruggevloeid in de boezem van het domein.

 • In artikel 9 van het Decreet rechtstoestand várir 01 juli 1982 uitgegeven gronden is bepaald dat domeingrond onder een persoonlijke titel en voor onbepaalde tijd uitgegeven, wordt geacht voor de duur van 10 jaar te zijn uitgegeven, te rekenen vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van dit decreet. Het voorgaande betekent dat indien de persoonlijke rechten, huur en gebruik tot wederopzegging, niet zijn geconverteerd in het zakelijk recht grondhuur, deze persoonlijk rechten vanaf 1992 zijn komen te vervallen. De grond is vanaf die tijd teruggevloeid in de boezem van het domein (vrij domein).
 • Door het vervallen van de aangehaalde titels op domeingrond maakt de gerechtigde of diens nabestaanden alleen aanspraak op de waarde van de beterschap, die ten tijde van het bestaan van het recht was aangebracht.
 • Het komt vaker voor dat persoonlijk gerechtigden hun recht van huur of gebruik tot wederopzeggens wensen over te dragen aan derden. Overdracht van persoonlijke rechten aan derden is niet mogelijk en ook niet toegestaan. Weliswaar kan de waarde van de beterschap worden overgedragen aan een derde.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan het volgende gesteld worden dat:

 • Alle persoonlijke rechten op domeingrond die voor de inwerkingtreding van het "Decreet Uitgifte Domeingrond" uitgegeven zijn, zijn thans vanaf 1992 vervallen en de gronden behoren weder tot het vrij domein van de Staat.
 • Overdracht van persoonlijke rechten aan derden is niet mogelijk en niet toegestaan.
 • Overdracht van het zakelijk recht van erfpacht vóór de expiratiedatum is wel mogelijk.
 • Voormalige gerechtigden maken slechts aanspraak op de waarde van de beterschap
 • Indien de beterschap wordt overgedragen aan een derde, maakt de verkrijger aanspraak op de waarde van die beterschap.

Het Ministerie vraagt belanghebbenden met het bovenstaande dringend rekening te willen houden teneinde ongerief te voorkomen.

De Directeur van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer
Mevrouw M.L. Woei

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment