Sport- en Jeugdzaken en NIMOS slaan handen in één

Source by: De Boodschap | Image by: Nimos | Tuesday 20 November, 2018

Bij de viering van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, maakt het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS) in het kader van het REDD+ programma, een aanvang met milieubewustwordingssessies onder jongeren en jongerenorganisaties.

Vanuit de algemene doelstelling van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, staat de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap centraal. Dit gebiedt het ministerie de jeugd te betrekken, alsmede te laten participeren in alle initiatieven die de vervolmaking van onze samenleving ten doel hebben. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken staat daarom dit jaar op de Internationale dag van de Jeugd, 20 november stil bij Jeugdparticipatie, bescherming én klimaatsverandering.

Al decennia wordt klimaatverandering gezien als één van de grootste milieu uitdagingen voor de toekomst. Gelet op dit onderwerp is steeds benadrukt de kwetsbaarheid van Suriname en het belang van bewustwording van de gemeenschap over de gevolgen van dit milieufenomeen. In het Ontwikkelingsplan 2017- 2021 van de Regering is nadruk gelegd op de bescherming van de jeugd in al haar facetten. Hiermede rekening houdend, voert de Regering geïntegreerd beleid op het bieden van kansen aan jongeren, waardoor zij kunnen participeren in het arbeidsproces, in het beleid en bestuur van ons land. Bewustwording en educatie over actuele milieuvraagstukken ziet het ministerie van Sport- en Jeugdzaken daarom als manieren om de jeugd actief te betrekken en te laten participeren.

In de maand oktober heeft het REDD+ programma van het NIMOS middels het houden van een jongeren klimaat seminar een aanzet gegeven om de bewustwording en de betrokkenheid van jongeren bij milieuvraagstukken te vergroten. Gelet op de visie en doelstellingen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is na overleg met het NIMOS besloten de handen in één te slaan en samen op te trekken bij het traject; de jeugd actief te laten participeren bij milieu ontwikkeling.

Het REDD+ Programma, dat onder coördinatie van het NIMOS wordt uitgevoerd, is bedoeld om duurzaam beheer en gebruik van ons milieu c.q. onze natuurlijke hulpbronnen, waaronder bos te bevorderen. Door deelname aan het REDD+ mechanisme kunnen bosrijke ontwikkelingslanden, zoals Suriname, financieel gecompenseerd worden voor bosbehoud en duurzaam bosbeheer.

Voor het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is klimaatsverandering nog altijd een erg serieus onderwerp. Toch betekent dit niet dat we er constant bedroefd over hoeven te zijn. Met een beetje inspanning en creativiteit gelooft het ministerie dat het leerproces, van beter omgaan met onze omgeving of het ondernemen van actie om verschillende deelproblemen van klimaatverandering op te lossen, erg inspirerend en zelfs prettig zijn. Het is ons gezamenlijke taak om acties te ondernemen op het gebied van klimaatsverandering.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment